Huurverhoging voor inkomens boven € 47.948 bruto jaarinkomen in 2022

De overheid bepaalt jaarlijks hoeveel uw huurprijs maximaal mag stijgen. In 2022 gelden er nieuwe regels voor de inkomensafhankelijke huurverhoging.

We kijken naar:

  • Uw (gezamenlijke) bruto-jaarinkomen in 2020;
  • Hoeveel personen er staan ingeschreven bij de gemeente op uw adres. (type huishouden)

Voor huishoudens met een inkomen vanaf € 47.948 verhogen wij de huurprijs met een bepaald bedrag. Dit bedrag stelde de overheid vast.

Wie krijgt geen inkomensafhankelijke huurverhoging?

Eén groep met een huishoudinkomen boven € 47.948 in 2020 is uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging:
Is een persoon in uw huishouden chronisch ziek of gehandicapt en heeft u hiervan een actuele WMO-beschikking, CIZ-zorgindicatie of mantelzorgverklaring.

AOW'ers en grote gezinnen niet meer uitgezonderd

Door een wetswijziging vanuit de overheid zijn de volgende groepen niet meer uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging:

  • Als u of iemand uit uw huishouden de AOW-gerechtigde leeftijd van 66 jaar en zeven maanden bereikte vóór of op 1 juli 2022.
  • Als uw huishouden op 1 juli 2022 uit vier of meer personen bestond volgens de gemeentelijke basisadministratie.
Mijn inkomen wijzigde niet, waarom krijg ik een inkomensafhankelijke huurverhoging?

Door een wetswijziging vanuit de overheid zijn de volgende groepen niet meer uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging:

  • Als u of iemand uit uw huishouden de AOW-gerechtigde leeftijd van 66 jaar en zeven maanden bereikte vóór of op 1 juli 2022.
  • Als uw huishouden op 1 juli 2022 uit vier of meer personen bestond volgens de gemeentelijke basisadministratie.
Wat zijn redenen voor bezwaar?
De huur wordt hoger dan wettelijk toegestaan
De huurverhoging bedraagt meer dan de maximale (inkomensafhankelijke) huurverhoging. De maximale huurverhoging hiervoor stelt de overheid jaarlijks vast en bedraagt maximaal € 100,00. Wij vragen maximaal € 30,- of € 60,- per maand.

De huur komt door de verhoging boven de maximale huurprijs. De huurprijs van uw sociale woning mag niet hoger zijn of worden dan het maximale huurbedrag volgens het puntensysteem. Komt uw netto huur door de huurverhoging boven het maximale huurbedrag dan kunt u schriftelijk bezwaar tegen de huurverhoging maken.

De gegevens op de huishoudverklaring van de belastingdienst kloppen niet

U ontving een inkomensafhankelijke huurverhoging op grond van de door de Belastingdienst verstrekte huishoudverklaring. De gegevens op deze verklaring kloppen niet, want:
• De samenstelling van het huishouden op de huishoudverklaring klopt niet (het aantal personen met een inkomen).
• Het gezamenlijk bruto-inkomen (huishoudinkomen) over 2020 op de huishoudverklaring klopt niet en ligt onder € 47.948, -.
• Het gezamenlijk (bruto-)inkomen lag in 2020 en/of in 2021 onder € 47.948 voor eenpersoonshuishouden of € 55.486 voor een meerpersoonshuishouden.
• Iemand uit uw huishouden heeft een relevante WMO-indicatie, WVG-beschikking of mantelzorgverklaring
• U huurt een geliberaliseerde vrijesectorwoning. Hiervoor geldt geen inkomensafhankelijke huurverhoging.

Er loopt een zaak bij de Huurcommissie
Wij mogen uw huur niet verhogen als de Huurcommissie een tijdelijke huurverlaging uitsprak vanwege ernstige onderhoudsgebreken aan uw woning en deze nog niet zijn verholpen. Dit geldt ook als er bij de Huurcommissie al een procedure loopt op grond van onderhoudsgebreken.
Is uw huur toch verhoogd? Dan kunt u schriftelijk bezwaar tegen de huurverhoging maken. Klik hier om naar de website van de huurcommissie te gaan.

Is er geen lopende procedure of uitspraak van de Huurcommissie, dan kunt u geen bezwaar maken tegen de huurverhoging vanwege onderhoudsgebreken.

• Wilt u een reparatie doorgeven? Klik dan hier.
• Heeft uw woning ernstige onderhoudsgebreken, meldt ons dit dan zo snel mogelijk via het formulier Melden gebreken aan woning. Klik hier om naar de website van de huurcommissie te gaan.

De huurverhogingsbrief is te laat verstuurd

Een voorstel om de huur per 1 juli te verhogen ontvangt u voor 1 mei. Ontving u het voorstel na 1 mei en kunt u dit aantonen dan kunt u bezwaar maken.

Er staat een fout in de huurverhogingsbrief

Als er fouten in de huurverhogingsbrief staan, zoals een onjuiste ingangsdatum of huurprijs, dan kunt u schriftelijk bezwaar tegen de huurverhoging maken. In bovenstaande gevallen kunt u bezwaar maken tegen het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging. U kunt uw bezwaar indienen via ons contactformulier.

Tabel met bedragen

In de tabel hieronder leest u hoe de inkomensafhankelijke huurverhoging is vastgesteld.
Hoge middeninkomens Hoge inkomens
Eenpersoonshuishoudens € 47.948 - € 56.527 Hoger dan € 56.527
Meerpersoonshuishoudens € 55.486 - € 75.369 Hoger dan € 75.369
Maximale huurverhoging overheid Maximaal € 50 Maximaal € 100
Huurverhoging Havensteder € 30,- € 60,-

De Belastingdienst geeft aan ons door in welke inkomenscategorie u zit. We vroegen hiervoor uw gegevens op bij de Belastingdienst. U kreeg hierover al eerder een bericht.

De Belastingdienst gaf ons een code door. Deze code gaf aan of u in de categorie hoge middeninkomens valt of in de categorie hoge inkomens valt. Daarvoor telde de Belastingdienst het bruto-inkomen op over het jaar 2020 van alle personen die nu tot uw huidige huishouden behoren.

Van inwonende jongeren die op 1 januari 2022 nog geen 23 jaar waren, wordt alleen het inkomen dat ligt boven € 21.422 (minimumloonniveau 2020) meegeteld. De Belastingdienst verstrekt geen persoonsgegevens van de leden van uw huishouden.