Governance

Havensteder houdt zich aan de Governancecode Woningcorporaties. Hierin staan basisregels voor het besturen van een woningcorporatie. Deze regels gaan in op goed bestuur en toezicht, openheid, verantwoordelijkheid en financiële beheersing. In het Governance handboek leest u hoe Havensteder wordt bestuurd en hoe het toezicht is geregeld.

Inhoudsopgave Governance Handboek

Intern toezicht

Het intern toezicht van Havensteder ligt bij de raad van commissarissen. Deze raad houdt toezicht, neemt besluiten, adviseert de bestuurder en controleert de onafhankelijkheid van de accountant. De raad van commissarissen werkt nauw samen met de selectie- en remuneratiecommissie, die het jaarlijkse evaluatiegesprek met de bestuurder voert.

Overleg met belanghouders

Onze belanghebbenden zijn:

  • huurders, huurderorganisaties en bewonerscommissies;
  • het ministerie van BZK, gemeenten, deelgemeenten en andere overheden;
  • externe toezichthouders;
  • collega-corporaties en koepelorganisaties;
  • maatschappelijke organisaties in zorg, welzijn, onderwijs en veiligheid;
  • projectontwikkelaars, bouwbedrijven en makelaars;
  • banken en financiële dienstverleners;
  • politieke partijen.

Wij opereren transparant naar onze belanghebbenden. Jaarlijks leggen we ons bedrijfsplan, jaarrekening en jaarverslag aan hen voor. Onze belanghebbenden zijn ook betrokken bij de totstandkoming van het ondernemingsplan en de periodieke herijking hiervan.